Die onderriggelde vir leerders is soos volg vir 2017 vasgestel.

Per leerder: R350 per jaar. R87.50 per kwartaal(10 maande). Onderriggelde is kwartaalliks vooruitbetaalbaar.Reëlings vir maandelikse betalings by wyse van 'n aftrekorder kan getref word.