Historiese Oorsig van die skool:

Die geskiedenis van die Hoërskool Albertinia kan teruggevoer word na die namiddag van 21 Maart 1899

toe die eerste vergadering van die Skoolbestuur in die "schoolgebou aldaar gehouden" is. Vier van die vyf lede

was teenwoordig. Die vyfde lid, Hendrik Cronje was weens " een noodzakelyke reis naar Mosselbaai" afwesig. Die volgende lede is as ampsdraers verkies: Willem van Zyl (Voorsitter); Conrad Rust (Sekretaris) en Henry Stanford (Penningmeester).

 

Van die eerste besluite wat geneem is, was onder andere oor die losiesgeld van die onderwyser. Die bedrag van 24 Pond per jaar is verminder na 18 Pond weens die "swakke vooruitzichten in deze zware tyden van droogte." Die skoolgeld is op ses pennies per kind per maand vasgestel.

 

Die opening van die eerste skool (nie die huidige gebou nie) het plaasgevind op 6 April 1899. Al die lede van die skoolbestuur was teenwoordig, behalwe die sekretaris, wat - as gevolg van misverstand- laat opgedaag het. Al die ouers van die toegelate leerlinge was ook teenwoordig. Daar was groot waardering vir die teenwoordigheid van ouderling Stegman. Van die 33 leerlinge was 17 seuns en 16 dogters. Twaalf van hulle was Lourense.

 

Op 'n vergadering van die Skoolbestuur gehou op 6 Junie 1899 is besluit om 'n skoolbasaar te hou. Die basaar sou saamval met die verkoop van die eerste erwe op Albertinia een maand later. Geld is benodig vir die aankoop van landkaarte, ses skoolbanke en die verwydering van die middelmuur van die "skoolhuis."

 

Aan die einde van Julie 1899 het die Skoolbestuur in beginsel besluit om 'n skoonmaker aan te stel en om stappe te doen met die oog op die verkryging van 'n hulponderwyser. Blykbaar was daar nie eenstemmigheid oor die wenslikheid van sodanige onderwyser nie. Met die steun van die omgangsinspekteur en na die bedanking van die bestuurslid wat hom teen nog 'n aanstelling verset het, is 'n Mej. du Preez in die pos aangestel.

 

Die skool se eerste optrede het saamgeval met die ontvangs van Albertinia se eerste leraar, Ds. D.J. Malan, op Woensdag 21 Februarie 1900. Dit was die eerste geleentheid van die aard in die geweste.

Die skoolkinders het erewag gevorm en 'n Hollandse lied "Juicht aarde" is gesing. Die openbare mening het die onderwyseresse laat afsien van hulle voorneme om 'n Engelse lied te sing. Ds. D.J. Malan is kort na sy ontvangs as Voorsitter van die Skoolbestuur verkies-dit was die begin van 'n gebruik wat jare lank sou geld.

 

Op 'n openbare vergadering, gehou op Vrydag 27 April 1900, is besin oor die wenslikheid daarvan om die status van die skool te laat verander van 'n "Armenskool" na 'n klas 3 Publieke Skool.

 

Die noodsaaklikheid van 'n nuwe skoolgebou (ook nie die huidige nie) wat opgerig moet word met regeringsteun, is ook bespreek. Vir die Voorsitter moes die vergadering van 18 Mei 1900 'n heuglike geleentheid gewees het. Hy kon die bestuur meedeel dat die Kerkraad van Riversdal op 12 Mei besluit het om "aan het School Comite van Albertinia een morgen grond uit die dorpsgronden te schenken voor een schoolgebouw en soeelgrond, alsmede een Drooge Erf voor die onderwyzers woning." Vir die skoonmaker was daar goeie nuus met die besluit om sy/haar vergoeding na vyf sjielings per kwartaal op te skuif.

 

Die regering het op daardie stadium nie sy weg oopgesien om 'n volle lening vir boukoste te voorsien nie, maar was wel bereid om die helfte van die rente te betaal indien 'n plaaslike lening vir die doel bekom kon word. Op 20 Augustus was die bouplanne ter tafel en is 'n boukommissie aangestel. Drie dae later het die ouers op die vergadering geesdriftig onderneem om hulle bydrae te lewer tot die verskaffing van "klippen en bouwgrond." Ook is besluit om kollektelyste ten bate van die boufonds te sirkuleer.

 

In 'n brief gedateer 3 September 1900 het die SGO egter die bestuur ingelig dat geld beskikbaar gestel sal word vir die bouwerk aan die skool. Die Departement sou die helfte van die rente betaal-die bestuur moes vir die ander helfte instaan. Na 25 jaar sou die skuld gedelg wees. Die bouplanne was reeds vir goedkeuring na die Departement Openbare Werke verwys. Die oordrag van die grond was ook aan die gang en die fondament was reeds gelê teen 'n koste van iets meer as 7 Pond. Die verhoging van die skool se status is ook goedgekeur.